Oświadczenie o ochronie danych

I. Ogólne informacje o ochronie danych, prowadzone w firmie Zehnder Pumpen GmbH, w odniesieniu do przetwarzania danych według artykułu 13, 14 i 21 ustawy o ochronie danych (RODO)


1. Informacje obowiązkowe według art.12 ff. RODO


Odpowiedzialnym jest firma

Zehnder Pumpen GmbH
Zwönitzer Straße 19
08344 Grünhain-Beierfeld (GERMANY)
Telefon:
+49 (0) 3774 52-100
Telefaks:
+49 (0) 3774 52-150
E-mail:
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

Beratungshaus Jens Protze
An der Hauptstraße 4a
04720 Döbeln (GERMANY)
Telefon: +49 (0) 3431 605828
E-mail:  
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bardzo cieszymy się z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych odgrywa dla kierownictwa firmy Zehnder Pumpen GmbH szczególne szczególnie dużą rolę. Państwa dane osobowe są w związku z tym przetwarzane w sposób poufny i zgodny z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), według federalnej ustawy o ochronie danych (BDGS-nowa edycja) oraz z pozostałych przepisów o ochronie danych.


Które z nich w danych chwili są stosowane zależy od treści umowy i przedumownych stosunków biznesowych. Po wejściu przez Państwo w kontakt z nami pytamy w szczególności o następujące informacje:




 • Osoba kontaktowa (tytuł, imię, nazwisko).
 • Adres(y) e-mail,
 • Adres,
 • Numer telefoniczny (sieci stałej i/lub komórkowej),
 • Metadane i dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP) oraz
 • informacje, które są wymagane do utrzymywania relacji biznesowych.
Pozostałe szczegóły lub uzupełnienia do celów przetwarzania danych znajdą Państwo w niniejszych informacjach o ochronie danych (wraz z uzupełniającymi informacjami o ochronie danych do używania naszej strony internetowej oraz dla osób ubiegających się o pracę), w poszczególnych dokumentach umownych, formularzach oraz w oświadczeniach zgody i/lub w innych dostarczonych Państwu informacjach (np. w ramach używania naszej strony internetowej).

2. Skąd pobieramy Państwa dane osobowe?

Pozyskiwanie Państwa danych odbywa się generalnie od samych Państwa. Przetwarzanie Państwa danych osobowych służy wypełnieniu przez nas obowiązków umownych, które zostały zawarte w parafowanej z Państwem umowie. Na podstawie ciążącego na Państwu obowiązku współdziałania należy koniecznie przedstawić nam swoje dane osobowe, gdyż w przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie wypełnić naszych obowiązków umownych.

W ramach działań wynikających z umowy (np. rejestracja danych podstawowych w procesie załatwiania spraw interesantów, odpowiedzi na pytania) przekazanie nam Państwa danych osobowych jest niezbędne. W razie nieprzedstawienia nam wymaganych danych, umowa może zostać niezawarta.

W celu realizacji naszych świadczeń może być konieczne, aby przetwarzać dane osobowe, które otrzymaliśmy od innych przedsiębiorstw lub innych stron trzecich, np. urzędów skarbowych, Państwa lub naszych partnerów biznesowych lub w inny prawem dopuszczalny sposób.

Oprócz tego przetwarzamy Państwa dane osobowe z ogólnie dostępnych źródeł, które są prawnie dozwolone i które służą konkretnemu celowi wyznaczonemu przez umowę. Oprócz tego przetwarzamy dozwolone dane osobowe, które legalnie pobieramy, otrzymujemy lub pozyskujemy z ogólnie dostępnych źródeł (jak np. książki telefoniczne, rejestry handlowe i korporacyjne, rejestry meldunkowe, rejestry dłużników, księgi wieczyste nieruchomości, prasa, internet i inne media).

Istotnymi kategoriami danych osobowych mogą w szczególności być:



 • Dane osobowe (nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, przynależność państwowa, stan rodzinny zawód/branża i temu podobne),
 • Dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu i temu podobne),
 • Dane adresowe (dane meldunkowe i temu podobne),
 • Potwierdzenie płatności/pokrycia w przypadku kart bankowych i kredytowych,
 • Informacje o sytuacji finansowej (dane o wypłacalności wraz ze scoringiem, a więc dane do oceny ryzyka biznesowego),
 • Dane o Państwa użytkowaniu oferowanych przez nas telemediach (np. punkt czasowy wywoływania naszych stron internetowych, aplikacji, biuletynów, kliknięte strony/linki względnie wpisy i porównywalne dane),
 • Metadane i dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP)
oraz pozostałe, porównywalne pod względem kategorii dane.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzany Państwa dane osobowe przy przestrzeganiu obowiązujących prawem wymaganiach ochrony danych. Przetwarzanie jest przy tym zgodne z prawem, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) Na podstawie zgody (według art. 6, ustęp 1 litera a RODO)

Cele przetwarzania danych osobowych wynikają z udzielenia zgody. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Również można wycofać zgody udzielone na podstawie RODO (25. 05.2018). Procesy przetwarzania, które miały miejsce przed wycofaniem zgody, pozostają nienaruszone odwołaniem.

b) W celu wypełnienia obowiązków umownych lub zadań wynikających z umowy (zgodnie z art. 6, ust. 1 litera b RODO)

Cele przetwarzania danych wynikają z wprowadzenia czynności przedumownych, które zakładają umownie regulowany stosunek biznesowy i z drugiej strony z wywiązania się z obowiązków umożliwiających spełnienie zawartej z Państwem umowy, a więc:



 • w celu umożliwienia nam zidentyfikowania Państwa jako naszego partnera biznesowego/partnera do rozmów,
 • w celu zrealizowania naszych świadczeń na Państwa rzecz,
 • w celu prowadzenia korespondencji z Państwem,
 • w celu wystawienia rachunku,
 • w celu prowadzenia działań nakierowanych na sterowanie i optymalizację procesów biznesowych,
 • w celu udokumentowania zleceń i pozostałych ustaleń,
 • w celu zagwarantowania bezpieczeństwa informatycznego (IT) (między innymi testy systemów i zgodności),
 • w celu spełnienia ogólnie wiążącego obowiązku dołożenia należytej staranności,
 • w celu zapewnienia i przestrzegania regulaminów wewnętrznych (np. kontroli dostępu),
 • w celu rejestracji i kontroli kosztów oraz prowadzenia controllingu i prowadzenia sprawozdawczości
 • w celu realizacji ewentualnych roszczeń tytułem odpowiedzialności cywilnej oraz występowania z ewentualnymi pozwami przeciwko Państwu.
c) Na podstawie przepisów prawa (według art. 6 ustęp1 litera c RODO) lub w interesie publicznym (według art. 6 ustęp 1 litera e RODO)

Cele przetwarzania danych wynikają z mocy przepisów praw lub są w interesie publicznym (np. przestrzeganie obowiązków archiwizacji).

d) W ramach rozważenia interesów (według art. 6, ustęp 1 litera f RODO)

Cele przetwarzania wynikają z uwzględnienia naszych uzasadnionych interesów. Może okazać się konieczne dokonanie przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób wykraczający poza właściwe spełnienie warunków umowy. Tymi uzasadnionymi interesami można się posłużyć przy uzasadnianiu dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile nie przeważą Państwa interesy lub prawa podstawowe i podstawowe prawa wolności. Uzasadnione interesy mogą w przypadku indywidualnym być następujące:



 • Rewizja i optymalizacja procesów do ogólnego sterowania biznesem i dalszego rozwoju produktów usług
 • Badania marketingowe, rynkowe i opinii publicznej, o ile nie leży to w sprzeczności z używaniem Państwa danych
 • Wysuwanie roszczeń prawnych i obrona w razie sporów natury prawnej
 • Zapobieganie, wyjaśnianie, wzgl. prewencja w przypadku czynów zabronionych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego (IT) i systemu informatycznego (IT)
 • Doradztwo dzięki wymianie danych w wywiadowniami gospodarczymi o ryzykach wypłacalności i ryzykach kredytowych
 • Usunięcie ze względu na szczególny typ archiwizowania nie jest możliwe lub możliwe tylko przy nieproporcjonalnie dużym nakładzie kosztów i dzięki zabezpieczeniom technicznym i organizacyjnym przetwarzanie do innych celów jest wykluczone.

4. Kto otrzymuje Państwa dane osobowe?


W ramach naszego przedsiębiorstwa niektóre działy otrzymują dostęp do Państwa danych osobowych, które wymagane są do spełnienia obowiązków umownych i prawnych; są to tylko działy do tego upoważnione.

Oprócz tego zlecamy poszczególne z wyżej wymienionych procesów i usług starannie dobranym zleceniodawcom, ściśle przestrzegającym zasady ochrony danych, którzy mają swe siedziby na terenie Unii Europejskiej. Są to przedsiębiorstwa działające w branży usług IT, obiegu płatniczego, drukarstwa, logistyki, wysyłki, rozliczeń, inkaso, doradztwa, sprzedaży i marketingu oraz usługodawcy, których zapraszamy do współpracy w ramach czynności opracowania zlecenia.

W kontekście dalszego przekazywania danych kolejnym odbiorcom, możemy przekazywać dalej Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa, gdy wyrazili Państwo na to zgodę lub gdy do takiego przekazywania jesteśmy upoważnieni. Jeśli takie warunki zostały spełnione odbiorcami danych osobowych mogą między innymi być:


 • instytucje i miejsca publiczne (np. urzędy skarbowe, ubezpieczyciele społeczni, sądy) na mocy przepisu prawa lub nakazu urzędowego;
 • inne przedsiębiorstwa lub porównywalne ciała, które powiadamiamy w celu realizacji stosunku biznesowego na podstawie Państwa danych osobowych (np. wywiadownie gospodarcze).
Idąc dalej również i inne ciała mogą być odbiorcą danych osobowych, o ile udzielili nam Państwo swej zgody na przekazywanie danych.

5. Czy dane osobowe zostają przekazane do krajów trzecich lub organizacjom międzynarodowym?

Aktywne przekazywanie Państwa danych osobowych do jakiegoś kraju trzeciego lub do jakiejś organizacji międzynarodowej nie ma miejsca. Jeżeli w jakimś pojedynczym przypadku życzą sobie Państwo przekazywania swych danych osobowych do kraju trzeciego lub do jakiejś organizacji międzynarodowej lub jeśli jest to konieczne do realizacji zlecenia, możemy to uczynić jedynie za Państwa pisemną zgodą.

6. Czy ma miejsce automatyczne podejmowanie decyzji odnośnie zbierania informacji o człowieku lub produkcie (profiling)?

W celu przetwarzania Państwa danych osobowych nie jest stosowane automatyczne podejmowanie decyzji włącznie z profilingiem według art. 22 RODO.

7. Okres trwania archiwizowania danych (kryteria usuwania)

Przetwarzanie Państwa danych osobowych ma miejsce tak długo jak tylko jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w umowie - generalnie tak długo, jak długo istnieje z Państwem stosunek umowny. Po zakończeniu stosunku umownego Państwa dane osobowe w celu przestrzegania obowiązującego prawa podlegają urzędowemu obowiązkowi archiwizacji lub przetwarzania ze względu na nasze uzasadnione interesy. Po upływie określonego prawem obowiązku archiwizacji i/lub zniknięciu aspektu uzasadnionego interesu Państwa dane osobowe zostają usunięte. Wiążące nas okresy obowiązkowej archiwizacji i okresy ważności naszych uzasadnionych interesów:

 •  Dotrzymanie okresów archiwizowania, wynikającego z prawa handlowego i podatkowego. Podane tam terminy archiwizowania wzgl. dokumentowania wynoszą od dwóch do dziesięciu lat.
 • Utrzymywanie materiałów dowodowych w ramach przepisów o przedawnieniu. Według §§ 195 ff. Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) te okresy przedawnienia mogą wynosić do 30 lat, przy czym regularny okres przedawnienia wynosi trzy lata.
8. Jakie prawa Państwu przysługują?

 • Prawo do informacji według art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania według art. 16 RODO;
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym“) według art. 17 RODO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych według art. 18 RODO, § 35 BDSG-nowa edycja;
 • Prawo do przenoszenia danych według art. 20 RODO;
 • Prawo do wniesienia skargi w urzędzie nadzorującym według art. 13 ustęp 2 litera d, 77 RODO w połączeniu z § 19 BDSG-nowa edycja;
 • Prawo do wycofania zgody według art. 7 ustęp. 3 RODO, oraz
 • Prawo do sprzeciwu według art. 21 RODO:
Na podstawie Państwa szczególnej sytuacji, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych osobowych, czego podstawą jest art. 6 ustęp 1 litera e (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub litera f RODO (przetwarzanie danych na podstawie rozważenia interesów); odnosi się to również do tych postanowień wspieranego profilingu w sensie art. 4 nr 4 RODO.

W razie wniesienia sprzeciwu Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane, chyba że będziemy mogli przedstawić absolutnie konieczne powody o charakterze ochronnym, które przeważają nad Państwa interesami, prawami lub wolnością, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.


Przetwarzamy Państwa dane osobowe w razie potrzeby prowadzenia reklamy bezpośredniej. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać reklam to przysługuje Państwu prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw; odnosi się to również do profilingu, o ile jest on w bezpośrednim związku z taką reklamą bezpośrednią. Taki sprzeciw będziemy respektować na przyszłość.


Jeśli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu w celu reklamy bezpośredniej wtedy Państwa dane osobowe nie będą już do tych celów przetwarzane.


Sprzeciw może mieć mieć miejsce w sposób niesformalizowany i powinien zostać -w miarę możliwości - skierowany do:


Zehnder Pumpen GmbH
Zwönitzer Straße 19
08344 Grünhain-Beierfeld (GERMANY)
Telefon:
+49 (0) 3774 52-100
Telefaks:
+49 (0) 3774 52-150
E-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Aktualność i zmiana oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych oraz nasze informacje o ochronie danych są aktualnie wiążące i zostały zredagowane na dzień 25 maja 2018 roku.

Dzięki dalszemu rozwojowi i dopracowywaniu naszych ofert - włącznie z naszą stroną internetową - oraz ze względu na zmienione warunki prawne i przepisy urzędowe, oferty te mogą się zmieniać w czasie. Aktualne oświadczenie o ochronie danych mogą Państwo wywołać w internecie na stronie https://www.zehnder-pumpen.de/datenschutzhinweise i je wydrukować, względnie wystąpić o nie w odpowiedniej komórce organizacyjnej.



II. Uzupełniające informacje o ochronie danych dla naszej strony internetowej

1. Pozyskiwanie i zapisywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel stosowania

Czysto informacyjne używanie strony internetowej, a więc bez rejestracji lub przekazywania nam jakichś informacji powoduje pobranie jedynie tych danych osobowych, które przekazała nam Państwa przeglądarka do naszego serwera. Jeśli chcą się Państwo odnieść do naszej strony internetowej pobieramy następujące dane, które są dla nas konieczne w aspekcie technicznym, aby naszą stronę internetową przedstawić i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo, a podstawą prawną jest art. 6, ustęp 1 strona 1 litera f RODO:

 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu/kod statusu HTTP
 • Przesłana ilość danych
 • Strona internetowa, z której wychodzi żądanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego platforma
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki
Dodatkowo do wyżej wymienionych danych, przy użytkowaniu przez Państwo naszej strony internetowej, zostaną na Państwa komputerze umieszczone cookies. W przypadku cookies chodzi o małe pliki tekstowe, które zostają zapisane na twardym dysku Państwa przeglądarki i przez miejsce, w którym cookie jest osadzone dopływają (tutaj przez nas) określone informacje. Cookies nie są w stanie wygenerować żadnych programów lub przetransmitować jakichkolwiek wirusów. Służą nam one na zaoferowanie jeszcze przyjaźniejszej i efektywniejszej oferty internetowej.

2. Zastosowanie cookies

Niniejsza strona internetowa używa następujących rodzajów cookies, których zasięg i sposób funkcjonowania można wyjaśnić następująco:

Tymczasowe cookies zostają usunięte automatycznie po zamknięciu przez Państwo przeglądarki. Zaliczają się do tego w szczególności cookies sesyjne. Zapisują one tzw. sesyjny ID, za pomocą którego można przyporządkować różne zapytania wspólnej sesji Państwa przeglądarki. W ten sposób, w razie powrotu na naszą stronę internetową, Państwa komputer może być ponownie rozpoznany. Cookies sesyjne zostaną usunięte, jeśli się Państwo wylogują lub zamkną przeglądarkę.

Trwałe cookies zostaną automatycznie usunięte po określonym czasie zróżnicowanym w zależności od ich rodzaju. Mogą Państwo w swej przeglądarce usunąć cookies korzystając z ustawień bezpieczeństwa.

Mogą Państwo skonfigurować Państwa ustawienie przeglądarki odpowiednio do swych życzeń i np. odmówić przyjmowania cookies osób trzecich lub wszystkich cookies. Każda przeglądarka różni się pod względem rodzaju zarządzania ustawieniami cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, gdzie znajdą Państwo możliwość zmiany swych ustawień cookie. Informujemy Państwa, że w pewnych przypadkach nie będzie można korzystać ze wszelkich funkcji tej strony internetowej.


3. Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej.

Obok czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo korzystać. W tym celu powinni Państwo z reguły podać swe dane osobowe, które są nam potrzebne przy realizacji każdej usługi oraz wynikające w wyżej wymienionych podstaw prawnych do przetwarzania danych.

Przetwarzanie Państwa danych zlecamy częściowo usługodawcom zewnętrznym. Zostali oni przez nas starannie dobrani i na tej podstawie zakontraktowani, są oni związani z naszymi wytycznymi i przez nas kontrolowani.

Jeśli nasz usługodawca lub partner ma swą siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), wtedy informujemy o tym Państwa już w opisie naszej oferty.


4. Formularz kontaktowy i rejestracja

Jeśli wyślą Państwo do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego wtedy Państwa dane z tego formularza, wraz z zawartymi w nim danymi kontaktowymi, w celu opracowania tego zapytania, zostaną u nas zapisane, również na okoliczność późniejszych zapytań dodatkowych. Jakie przy tym dane osobowe zostaną przesłane do odpowiedzialnego za przetwarzanie wynikać będzie z maski wczytywania użytej podczas rejestracji.

Poprzez rejestrację na stronie internetowej, należącej do odpowiedzialnego za przetwarzanie, nastąpi oprócz tego zapisanie przez operatora usług internetowych (ISP), przydzielonego osobie zainteresowanej adresu IP, daty oraz godziny rejestracji. Zapisanie tych danych nastąpi z tego powodu, że tylko tak można zapobiec nadużyciu naszych usług oraz dane te umożliwią w razie potrzeby wyjaśnienia w razie popełnienia czynu karalnego oraz naruszeń prawa autorskiego. Z tego powodu, zapisywanie tych danych jest konieczne do zabezpieczenia interesów odpowiedzialnego za przetwarzanie.

Rejestracja osoby zainteresowanej przy dobrowolnie przekazanych danych osobowych służy odpowiedzialnemu za przetwarzanie do tego, aby osobie zainteresowanej zaoferować treści lub usługi, które ze względów oczywistych można oferować tylko zarejestrowanym użytkownikom. Osobom zarejestrowanym pozostawia się wolną rękę czy podane w czasie rejestracji dane osobowe zlecić, czy usunąć z bazy danych odpowiedzialnemu za przetwarzanie w całości lub w części.


5. Zastosowanie usług analizy sieciowej

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa używa funkcji analizy sieci Google Analytics. Oferentem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies“. Są to plików tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony. Informacje wygenerowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej zostają z reguły wysyłane do serwera Google w USA i są tam przechowywane.

Zapis plików Cookie-Google-Analytics odbywa się zgodnie z art. 6 ustęp. 1 lit. f DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - DSGVO/RODO). Operator strony ma uzasadniony interes do analizy zachowania użytkowników na stronie, by móc zoptymalizować swoją stronę oraz reklamy.

Anonimizacja IP
Na niniejszej stronie internetowej zaktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem go do USA jest skracany przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Na zlecenie użytkownika tej strony internetowej, Google używać będzie tych informacji w celu dokonywania oceny Państwa użytkowania tej strony w celu redagowania raportów na temat aktywności strony internetowej oraz realizacji dalszych usług zleconych przez użytkownika strony związanych z użytkowaniem strony i użytkowaniem internetu. Przekazany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics adres IP nie zostaje wprowadzony przez Google razem z innymi danymi.

Wtyczka przeglądarki
Można wyłączyć zapis plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej; przypominamy jednakże, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać w pełni ze wszystkich funkcji na tej stronie internetowej. Oprócz tego, mogą Pastwo zablokować rejestrację danych wygenerowanych przez cookie i odniesionych do Państwa użytkowania strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) na Google, oraz zablokować przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniego łącza przeglądarki na http: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec rejestracji danych
Rejestrację Państwa danych przez Google Analytics mogą Państwo zablokować poprzez kliknięcie na poniższy link. Zostanie aktywowany opt-out-cookie, który zapobiegnie zarejestrowaniu Państwa danych na tej stronie w razie wejścia na tę stronę internetową w przyszłości:


Dezaktywacja Google Analytics.
Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika w Google Analytics znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych do zlecenia
Zawarliśmy umowę z firmą Google na przetwarzanie danych do zlecenia i podczas korzystania z Google Analytics w pełni respektujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych.

Demograficzna cecha charakterystyczna w Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z funkcji "demograficzna cecha charakterystyczna" Google Analytics. Pozwala nam to na generowanie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach, jak również z danych odwiedzających pochodzących od osób trzecich. Danych tych nie da się w żaden sposób przypisać do konkretnej osoby. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć tę funkcję w ustawieniach ogłoszeń na swoim koncie Google lub całkowicie zakazać Google Analytics gromadzenia swoich danych, jak opisano w punkcie "Sprzeciw wobec rejestracji i gromadzenia danych".


Matomo

Na niniejszej stronie internetowej, przy zastosowaniu oprogramowania usługi analizy sieci Matomo (www.matomo.org), usługi oferenta InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia, („Mataomo“) na podstawie naszych uzasadnionych interesów, przy statystycznej analizie zachowań użytkowników, w celach optymalizacyjno-marketingowych, według art. 6 ustęp 1 litera f RODO zbierane są i zapisywane dane. Z tych danych mogą zostać sporządzone i ocenione do tego samego celu pseudonimowe profile użytkowania. W tym celu można stosować cookies. Cookies umożliwiają między innymi ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Technologie Matomo pozyskują dane (wraz z Państwa pseudonimowym adresem IP), a dane te są przetwarzane na naszych serwerach. Wygenerowane przez Google informacje w pseudonimowym profilu użytkownika nie będą przy tym używane, nie będą identyfikować osobowo wchodzącego na tę stronę internetową oraz nie mogą doprowadzić do danych osobowych użytkownika na podstawie pseudonimu.

Jeśli Państwo nie zgadzają się na zapisywanie oraz analizę tych danych na podstawie swego wejścia na stronę wtedy mogą w każdej chwili sprzeciwić się zapisaniu i użyciu kliknięciem myszy w następujący sposób. W takim przypadku na Państwa przeglądarce zostanie umieszczony Opt-Out-Cookie, co będzie skutkować tym, że Matomo nie pobierze danych sesji. Prosimy mieć na uwadze, że całkowite usunięcie Państwa cookie skutkuje tym, że usunięte zostaną również cookie Opt-Out i w razie potrzeby będą musiały być aktywowane przez Państwo ponownie. 
Tutaj mogą Państwo zapytać o status.


6. Podłączenie map Google

Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty map Google. W ten sposób możemy Państwu zaprezentować interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwiamy dzięki temu wygodne użytkowanie funkcji map.

Przez wejście na stronę Google otrzymuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Do tego przesyłane są dane w podrozdziale „Pozyskiwanie danych osobowych przy wejściu na naszą stronę internetową” tego oświadczenia. Ma to miejsce niezależnie od tego czy Google przygotuje konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani, czy też konta nie ma. Jeśli są Państwo zalogowani w Google wtedy Państwa dane są przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania swego profilu w Google, wtedy przed aktywacją klawisza powinni się wylogować. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań marketingowych i/lub aranżacji swej strony według potrzeb. Taka ocena ma miejsce szczególnie (dla samego niezalogowanego użytkownika) w celu przedstawiania reklamy zgodnej z potrzebami i aby innym użytkownikom sieci społecznościowych przedstawić Państwa działalność na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu do tworzenia takich profili użytkownika, przy czym w kwestii wyegzekwowania tego prawa muszą się Państwo zwrócić do Google.

Dalsze informacje w kwestii celu i zakresu pozyskiwania danych i ich przetwarzania przez podłączonego oferenta („Plug-In”) otrzymają Państwo w deklaracjach o ochronie danych wydanych przez oferenta. Tam otrzymają Państwo dalsze informacje na temat przysługujących Państwu praw i możliwości ustawień w celu ochrony swej prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podlega europejsko-amerykańskim przepisom o ochronie prywatności, patrz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


7. YouTube

Połączyliśmy prezentacje wideo YouTube z naszą ofertą, które są zapisane na http://www.YouTube.com i dają się odtworzyć bezpośrednio z naszej strony internetowej. Przez wejście na stronę YouTube otrzymuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Do tego przesyłane są dane w podrozdziale „Pozyskiwanie danych osobowych przy wejściu na naszą stronę internetową” tego oświadczenia. Ma to miejsce niezależnie od tego czy YouTube przygotuje konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani, czy też konta nie ma. Jeśli są Państwo zalogowani w Google wtedy Państwa dane są przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania swego profilu na YouTube wtedy przed aktywacją klawisza powinni się wylogować. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań marketingowych i/lub aranżacji swej strony według potrzeb. Taka ocena ma miejsce szczególnie (dla samego niezalogowanego użytkownika) w celu przedstawiania reklamy zgodnej z potrzebami i aby innym użytkownikom sieci społecznych przedstawić Państwa działalność na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu do tworzenia takich profili użytkownika, przy czym w kwestii wyegzekwowania tego prawa muszą się Państwo zwrócić do YouTube.

Dalsze informacje w kwestii celu i zakresu pozyskiwania danych i ich przetwarzania przez YouTube otrzymają Państwo w deklaracji o ochronie danych. Tam otrzymają Państwo dalsze informacje na temat Państwa praw i możliwości ustawień w celu ochrony swej prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podlega europejsko-amerykańskim przepisom o ochronie prywatności, patrz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


8. Podłączenie do czcionek sieciowych Google

Na tej stronie internetowej zaimplementowano czcionki sieciowe Google. Za ich pomocą możliwa jest prezentacja tekstów. Dzięki zastosowaniu tych czcionek (Google Web Fonts) podczas użytkowania niniejszej strony internetowej wywoływany jest zewnętrzny serwer Google w USA, tj. Google jest teoretycznie informowany o skorzystaniu z oferty.

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ustęp 1 strona 1 litera f RODO. Dalsze informacje o ochronie danych przez Google znajdą Państwo tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://services.google.com/sitestats/de.html.


9. Podłączenie AUSSCHREIBEN.DE

Podczas naszej obecności w sieci korzystamy z usług platformy AUSSCHREIBEN.DE, aby zapewnić Państwu wybór i pobieranie naszych tekstów przetargów w wygodnej formie i treści. AUSSCHREIBEN.DE stosuje między innymi cookies w celu rozpoznawania sesji oraz korzysta z usług Google Analytics oraz Matomo. Informacje na ten temat znajdą Państwo w informacjach o ochronie danych na AUSSCHREIBEN.DE.

10. Bezpieczeństwo danych

W ramach wejścia na stronę internetową stosujemy rozszerzoną procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyżej zaawansowaną techniką kodowania, jaką obsługuje Państwa przeglądarka. Z reguły w grę wchodzi kodowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje kodowania 256-bitowego wtedy cofamy się do technologii 128-Bit v3. To czy nasza konkretna strona naszego wejścia internetowego będzie transmitowana w formie zakodowanej rozpoznają Państwo po prezentacji symbolu zamkniętego klucza lub zamka w dolnym pasku statusu swej przeglądarki.

Oprócz tego posługujemy się odpowiednimi działaniami technicznymi i organizacyjnymi o charakterze zabezpieczającym w celu ochrony Państwa danych przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, całkowitą lub częściową utratą, uszkodzeniem oraz przed nieupoważnionym dostępem przez osoby trzecie. Nasze działania zabezpieczające są stale optymalizowane wraz z postępem technologii i wiedzy informatycznej.



III. Uzupełniające informacje o ochronie danych dla osób ubiegających się o pracę

Poniżej dodatkowo informujemy osoby ubiegające się o pracę w naszej firmie, w kwestii uzupełniających informacji o ochronie danych, a odnoszące się do pozyskiwania i przetwarzania danych w procesie rekrutacji.

1. W jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane?

W ramach procesu rekrutacji przetwarzaniu podlegają wyłącznie dane, które nam Państwo przekazali (np. nazwisko, dane kontaktowe, życiorys, fotografia).

2. Jaki jest cel przetwarzania danych?

Rejestracja pozyskanych od Państwa danych osobowych stanowi podstawę do udziału w procesie rekrutacji. Oprócz tego, dzięki przedstawionym danym, powinna zostać zapewniona możliwość oceny przydatności osoby ubiegającej się o pracę na danym stanowisku. Bez tych danych nie możemy rozpatrzyć Państwa aplikacji w ramach procesu rekrutacyjnego.

Zezwolenie na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia działań przedumownych omówione zostało w art. 6 ustęp 1 litera b RODO.


3. Kto otrzymuje dane w ramach przetwarzania?

W naszym przedsiębiorstwie Państwa dane osobowe otrzymują tylko niektóre działy i wyznaczeni pracownicy, którzy są upoważnieni do prowadzenia procesu rekrutacji.

Dalej ma miejsce przesłanie danych istotnych w danym przypadku, na podstawie przepisów prawa, względnie umowny zakaz świadczenia pracy na rzecz osób trzecich i konkurencji. Odbiorcą może być podmiot przetwarzający dane na zlecenie, jak np. usługodawca IT.


4. Na jak długo dane są zapisane?

Okres zapisu Państwa danych wynosi co najmniej tyle, ile trwa proces rozpatrywania Państwa kandydatury. Niezależnie od tego, w razie odpowiedzi odmownej, usuwamy Państwa dane najpóźniej 6 miesięcy po wysłaniu odmowy.

W razie pozytywnego rozpatrzenia Państwa podania zapisujemy Państwa dane w aktach personalnych w celu dalszego przetwarzania.


Oprócz tego, odsyłamy w pełnym zakresie na nasze wyżej wspomniane ogólne informacje o ochronie danych i uzupełniające informacje o ochronie danych w celu korzystania z naszej strony internetowej.



Stan na: 25.05.2018

Urządzenia zmontowane na gotowo

Za to kochają nas hurtownie hydrauliczne, fachowi sprzedawcy pomp i instalatorzy:

Przy wszystkich pompach Zehnder otrzymujecie w dostawie wszystkie systemy i urządzenia w postaci gotowego pakietu wraz ze wszystkimi akcesoriami. Szybka i łatwa instalacja; Zehnder działa cicho i niezawodnie przez wiele lat. Kalkulacja dobra i terminy dostaw są dotrzymane, klient jest w pełni zadowolony i od razu jest wiernym fanem Zehnder. Czego więcej można chcieć?

Pompy domowe i ogrodowe

Piwnica zalana, staw ogrodowy zaszlamiony, zbiornik na wodę deszczową pełny?

Produkty Zehnder z zakresu dom i ogród takie jak: pompa zatapiana do wody brudnej, pompa głębinowa, pompy ogrodowe  lub urządzenie do wody deszczowej można znaleźć w sklepach specjalistycznych. Porozmawiaj z instalatorem, z hurtownią techniczną lub  dystrybutorami pomp lub skontaktuj się z działem sprzedaży w naszej fabryce pod numerem telefonu +49 (0) 3774 / 52-100.

Zamówienie katalogu

Nasze drukowane katalogi, cenniki i broszury można zamówić bezpłatnie tutaj. To ułatwi przegląd naszego, okazałego programu produkcji.

Proszę zapamiętać, że wszystkie rodzaje materiałów drukowanych są również dostępne w centrum pobierania.
eurologo
Powered by PIMBase - Concept & Design by Plan-Ad GmbH
Impressum, Oświadczenie o ochronie danych
© Zehnder Pumpen GmbH 2018

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.