Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Provozovatel těchto stránek bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
Použití naší webové stránky je zpravidla možné bez zadání osobních údajů. Pokud chce ale příslušná osoba použít zvláštní služby našeho podniku, může být zpracování osobních údajů nutné. Jsou-li na našich stránkách osobní údaje (například jméno, adresa nebo emailové adresy) shromažďovány, je to prováděno, pokud možno, vždy na dobrovolné bázi. Tyto údaje nejsou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám.
Pomocí tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás chceme informovat o způsobu, rozsahu a účelu námi zpracovávaných osobních údajů. Dále jsou příslušné osoby pomocí tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o jim příslušných právech.
Upozorňujeme na to, že přenosy dat na bázi internetu mohou v zásadě vykazovat bezpečnostní mezery, takže absolutní ochranu nelze zaručit. Absolutní ochrana údajů před přístupem třetích stran tak není možná. Z tohoto důvodu je na svobodném rozhodnutí každé příslušné osoby, zda nám osobní údaje sdělí alternativní způsobem, např. telefonicky.

1) Pojmy
V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a na naší webové stránce používáme mimo jiné následující pojmy:
a) Osobní údaje
Osobními údaji jsou všechny informace, vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „příslušná osoba“). Jako identifikovatelná je považována fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména pomocí přiřazení k identifikaci jako např. jménu, identifikačnímu číslu, údajům pobočky, online identifikaci nebo jednomu nebo více zvláštních charakteristickým parametrům, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, hospodářské, kulturní nebo sociální identity.
b) Příslušná osoba
Příslušná osoba je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány osobou, odpovědnou za zpracování.
c) Zpracování
Zpracování je každý proces, prováděný pomocí automatizovaných postupů nebo bez nich nebo každá taková řada postupů v souvislosti s osobními údaji jako např. pořizování, shromažďování, organizace, uspořádání, uložení, přizpůsobení nebo změna, třídění, dotazování, použití, zveřejnění přenosem, zpřístupněním nebo jinou formou poskytnutí, srovnání nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení.
d) Omezení zpracování
Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem, omezení jejich budoucího zpracování.
e) Anonymizace
Anonymizace je zpracování osobních údajů způsobem, kterým osobní údaje bez použití dodatečných informací již příslušné specifické osobě nelze přiřadit, pokud jsou tyto dodatečné informace zvlášť uloženy a podléhají technickým a organizačním opatřením, zaručujícím, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
f) Souhlas
Souhlas je každý příslušnou osobou dobrovolně pro určitý případ informovaným a srozumitelným způsobem učiněný projev vůle formou prohlášení nebo jiným jednoznačným potvrzujícím jednáním, kterým příslušná osoba dává na srozuměnou, že se zpracováním jí se týkajících osobních údajů souhlasí.

2) Cookies
Internetové stránky používají zčásti takzvané cookies. Cookies nezpůsobují v Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k efektivnějšímu, bezpečnějšímu a uživatelsky přívětivějšímu uspořádání naší nabídky. Cookies jsou malé textové soubory, uložené ve Vašem počítači, které ukládá Váš prohlížeč. Většina námi používaných cookies jsou tzv. „Session-Cookies". Ty jsou na konci Vaší návštěvy automaticky vymazány. Jiné cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám umožňují při příští návštěvě opakovanou identifikaci Vašeho prohlížeče. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o použití cookies informováni a cookies povolili pouze v jednotlivém případě, přijetí cookies pro určité případy nebo obecně vyloučili, jakož i aktivovali automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

3) Log-soubory
Provozovatel stránek pořizuje a automaticky ukládá informace v takzvaném Server-Log souborech, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Tyto údaje nejsou přiřaditelné určitým osobám. K propojení těchto údajů s jinými datovými zdroji nedochází.
Informace jsou zapotřebí, aby bylo možno správně exportovat obsahy našich internetových stránek, optimalizovat obsahy našich internetových stránek, jakož i reklamu pro tyto stránky, zaručit trvalou funkčnost našich IT systémů a techniky naší internetové stránky, a rovněž poskytnout informace, nutné pro trestní stíhání orgánům činným v trestním řízení v případě kyberútoku.
Tyto anonymně pořizované údaje a informace jsou provozovatelem proto vyhodnocovány na jedné straně statisticky a dále s cílem zvýšení ochrany a bezpečnosti údajů v našem podniku. Anonymní údaje Server-Log souborů jsou ukládány odděleně od všech osobních údajů udaných příslušnou osobou. Vyhrazujeme si dodatečnou kontrolu těchto údajů, pokud nám jsou známy konkrétní důvody pro protiprávní použití.
Shromažďovány jsou následující údaje: Typ a verze prohlížeče, použitý operační systém, referrer URL, vyvolané stránky, IP adresa a poskytovatel internetového připojení přístupového systému, hostname připojeného počítače, datum a čas poptávky

4) Kontaktní formulář a registrace
Pokud nám zašlete poptávky pomocí kontaktního formuláře, jsou Vaše údaje z poptávkového formuláře včetně v něm Vámi udaných kontaktních údajů u nás uloženy za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Které osobní údaje jsou přitom osobě, odpovědné za zpracování předány, plyne z příslušné vstupní masky, která je pro registraci použita. Osobní údaje zadané příslušnou osobou jsou evidovány a uloženy u osoby, odpovědné za zpracování výlučně pro interní použití a pro vlastní účely. Osoba, odpovědná za zpracování může předání zadat jednomu nebo více zpracovatelům objednávky, například zásilkové službě, která osobní údaje použije rovněž výlučně pro interní účely, které je nutno osobě, odpovědné za zpracování přiřadit.
Registrací na internetovém stránce osoby, odpovědné za zpracování je dále uložena IP adresa příslušné osoby zadaná poskytovatelem internetového připojení (ISP), datum, jakož i čas registrace. Uložení těchto údajů je realizováno před pozadím, protože jen tak může být zamezeno zneužití našich služeb a tyto údaje v případě potřeby umožní vysvětlit spáchané trestné činy a porušení autorských práv. V tomto ohledu je uložení těchto údajů k zajištění osoby, odpovědné za zpracování nutné. K předání těchto údajů třetím stranám zásadně nedochází, pokud neexistuje zákonná povinnost k předání nebo předání slouží trestnímu nebo právnímu stíhání.
Registrace příslušné osoby při dobrovolném udání osobních údajů slouží k tomu, aby mohly být příslušné osobě nabídnuty obsahy nebo výkony, které jsou z podstaty věci nabízeny jen registrovaným uživatelům. Registrovaným osobám je ponechána na vůli možnost, nechat své osobní údaje udané při registraci z datového souboru osoby, odpovědné za zpracování kompletně vymazat..

5) Žádosti o místo
Zpracování může být provedeno i elektronickým způsobem. K tomu dochází zejména v tom případě, kdy nám uchazeč předal příslušné podklady žádosti o místo elektronickým způsobem, např. emailem. Uzavře-li osoba, odpovědná za zpracování pracovní smlouvu s uchazečem, jsou předané údaje při respektování zákonných předpisů uloženy za účelem zpracování pracovního poměru. Neuzavře-li osoba, odpovědná za zpracování s uchazečem pracovní smlouvu, jsou podklady žádosti o místo po šesti měsících od oznámení zamítavého rozhodnutí automaticky vymazány, pokud vymazání nebrání jiné oprávněné zájmy osoby, odpovědné za zpracování.

6) Analýza
Tato webová stránka používá pro sběr a ukládání dat pro marketing a účely optimalizace nástroj Open Source Webanalysetool Matomo (dříve Piwik). Z těchto dat lze pod pseudonymem vytvářet uživatelské profily. K tomu lze použít cookies. To jsou textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. K tomu jsou informace o používání webové stránky, získané pomocí cookies ukládány na našem serveru. IP adresa je před uložením anonymizována. Údaje získané pomocí nástroje Matomo nejsou bez zvlášť uděleného souhlasu příslušné osoby použity k osobní identifikaci této webové stránky a také nejsou propojovány s osobními údaji nositele pseudonymu. Informace vytvořené pomocí cookies o používání této webové stránky nejsou předávány třetím stranám. Ukládání cookies můžete zamezit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme ale na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

7) Partneři a cizí služby
Na našich webových stránkách jsou integrovány komponenty YouTube. YouTube je internetový video-portál, umožňující vydavatelům videí bezplatné umístění videoklipů a ostatním uživatelům jejich bezplatné shlédnutí, hodnocení a komentování. YouTube dovoluje publikování videí všeho druhu, proto jsou prostřednictvím tohoto internetového portálu reprodukovatelné jak kompletní filmy a televizní vysílání, ale i hudební videa, trailery nebo uživatelem samotným vytvořená videa.
Společnost provozovatele YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřiná společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Každým vyvoláním některé z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je provozována osobou, odpovědnou za zpracování a na které byla integrována komponenta YouTube (YouTube video), je internetový prohlížeč v informačně-technologickém systému příslušné osoby automaticky příslušnou komponentou YouTube iniciován k stažení zobrazení příslušné komponenty YouTube z portálu YouTube. Další informace k YouTube lze vyvolat na https://www.youtube.com/intl/cs/yt/about/. V rámci tohoto technického postupu dostává YouTube a Google informaci, které konkrétní substránky naší internetové stránky byly příslušnou osobou navštíveny.
Pokud je příslušná osoba přihlášena současně na YouTube, identifikuje YouTube s vyvoláním substránky, obsahujícím YouTube video, kterou konkrétní substránku naší internetové stránky příslušná osoba navštívila. Tyto informace jsou ze strany YouTube a Google shromažďovány a přiřazeny YouTube účtu příslušné osoby.
YouTube a Google získávají pomocí komponenty YouTube potom vždy informaci o tom, že příslušná osoba navštívila naše stránky, pokud je příslušná osoba v okamžiku vyvolání naší internetové stránky současně přihlášena u YouTube; k tomuto dochází nezávisle na tom, zda příslušná osoba YouTube video kliknutím aktivovala nebo ne. Pokud si takové sdělování informací na YouTube a Google příslušná osoba nepřeje, může tomuto přenosu zabránit tím, že se před vyvoláním naší internetové stránky ze svého účtu YouTube odhlásí.
Ustanovení o ochraně osobních údajů, zveřejněné YouTube, které lze vyvolat na https://policies.google.com/privacy?hl=cs, podávají informace o shromažďování, zpracování a použití osobních údajů společnostmi YouTube a Google.

8) Práva
Každá osoba, u které jsou zpracovávány osobní údaje, má právo na potvrzení, informaci, úpravu, vymazání (právo na zapomenutí), omezení zpracování, přenositelnost údajů, námitku a odvolání souhlasu v souvislostí s ochranou osobních údajů.

Zehnder rychle a snadno

Důvod, proč si nás oblíbily velkoobchody se sanitární technikou a čerpadly, a instalatéři:

U Zehnder Pumpen obdržíte všechny čerpadlové systémy a zařízení ve formě hotových sad, obsahujících kompletní příslušenství. Snadná a rychlá instalace, Zehnder pracuje spolehlivě a tiše mnoho let. Kalkulace a termíny jsou dodržovány, zákazník je úplně spokojen, a hned vidí spolehlivost týmu Zehnder. Co si ještě více přát?

Čerpadla pro dům a zahradu

Zaplavený sklep, zabahněné jezírko nebo plná nádrž dešťové vody?

Produkty Zehnder určené pro dům a zahradu jako kalová ponorná čerpadla, čerpadla do vrtů, zahradní čerpadla nebo zařízení pro využití dešťové vody můžete zakoupit v odborných obchodech. Zeptejte se Vašeho instalatéra nebo ve velkoobchodech (maloobchodech) s čerpací technikou, případně kontaktujte naše obchodní zastoupení: + 420 311 637 627

Kontakt - poptávka

Oslovení(*)
Špatné zadání

Celé jméno(*)
Špatné zadání

Firma(*)
Špatné zadání

E-mail(*)
Špatné zadání

Oddělení(*)
Špatné zadání

Obsah sdělení
Špatné zadání

(*)
Špatné zadání

(*)
Ungültige Eingabe